Τα βήματα για την έγκριση των ποικιλιακών οίνων

Τη διαδικασία έγκρισης οινοποιητικών επιχειρήσεων, ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ, που μπορούν να φέρουν την ένδειξη Ποικιλιακοί Οίνοι, ορίζει σχετική εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος Κορασίδης.
Η εγκύκλιος αφορά παραγωγή οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη.Η εγκύκλιος αφορά παραγωγή οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη.

Όπως ορίζεται, στη σχετική εγκύκλιο, για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013, η έγκριση για παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/ έτος εσοδείας, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, όποιος και αν είναι ο όγκος παραγωγής τους, από τη στιγμή που εμφιαλώνουν το προϊόν στις εγκαταστάσεις τους ή προβαίνουν στην εμφιάλωση υπ’ ευθύνη τους, ή το διακινούν ως χύμα εκτός εθνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (ΚΟΑ) δημιούργησε μία κατηγορία οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (εφεξής αποκαλούμενοι σε αυτήν την εγκύκλιο «οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη»),αλλά με αναφορά της ποικιλίας και/ή του έτους εσοδείας στην επισήμανση του εφεξής αναφερόμενου ως «ποικιλιακού οίνου».

Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Καν(ΕΚ) 1234/2007 και 607/2009 για τους οίνους αυτούς, για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο 2012-2013 η διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων, ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων έχει ως εξής:

Διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων
1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της συσκευασίας ποικιλιακού οίνου, εγκρίνεται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχή ελέγχου, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για τον παραπάνω σκοπό, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει «Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για Έγκριση Παραγωγής Ποικιλιακών Οίνων» προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ της οικείας περιφερειακής ενότητας, μετά την υποβολή της δήλωσης παραγωγής/εμπορίας και πριν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα και συγκεκριμένα:
α. Η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων.
β. Η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων.
γ. Η ορθή επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων προς εμπορία.
δ. Η παραγωγή και επεξεργασία των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου.
ε. Η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση του έργου αυτών.

4. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, αν κρίνει απαραίτητο, επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. Η αποδοχή ή μη της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψής της γίνονται γνωστοί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της αίτησης.

5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής ελέγχου είναι απορριπτική, η θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικά και διευκρινιστικά επίσημα στοιχεία.
Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αξιολογεί τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για την έγκριση της με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και η αρμόδια αρχή ελέγχου.

Πότε ένας οίνος είναι ποικιλιακός
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως ποικιλιακός, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους (φάσον) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής του παρά μόνο αν αφορά μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης.

Στην περίπτωση που αγοράζεται γλεύκος η επιχείρηση η οποία το παράγει έχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 και η αρμόδια αρχή του τόπου γλευκοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αρμοδίως την αρχή η οποία θα πιστοποιήσει τον ποικιλιακό οίνο.

Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο: 

Πηγή: www.agronews.gr
 
Νεότερη Παλαιότερη