Μόνο από «Ξινόμαυρο» το «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης»

Μόνο το παραγόμενο απόσταγμα που λαμβάνεται από απόσταξη στεμφύλων σταφυλιών της ποικιλίας «Ξινόμαυρο Νάουσας», που προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από τον αμπελώνα ο οποίος ανήκει στην Αμπελουργική Ζώνη Ο.Π.Α.Π. Νάουσα, έχει το δικαίωμα να φέρει την γεωγραφική ένδειξη «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης». Επίσης, η απόσταξη, η παρασκευή και η εμφιάλωση του παραγομένου ποτού, πρέπει να γίνονται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην με αριθμό 3001356/149/0029 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, με την οποία καθορίζονται οι όροι παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης».

Αναλυτικότερα, για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης» πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Το παραγόμενο απόσταγμα, πρέπει να λαμβάνεται από απόσταξη στεμφύλων σταφυλιών της ποικιλίας «Ξινόμαυρο Νάουσας» που προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από τον αμπελώνα ο οποίος ανήκει στην Αμπελουργική Ζώνη Ο.Π.Α.Π. Νάουσα
Η απόσταξη, η παρασκευή και η εμφιάλωση του παραγομένου ποτού, πρέπει να γίνονται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας.
Η απόσταξη των στεμφύλων σταφυλής πρέπει να γίνεται σε άμβυκες από χαλκό και προσθήκη ή μη, υγιούς οινολάσπης που προέρχεται από τις παραπάνω ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται στην περιοχή της Νάουσας. Το ποσοστό της οινολάσπης που προστίθεται δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% κατά βάρος των στεμφύλων σταφυλιών που αποστάζονται, ενώ η προερχόμενη από την οινολάσπη αλκοόλη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της συνολικής ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν
Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής κατά την έξοδο του από τους άμβυκες απόσταξης πρέπει να έχει αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 86% vol στους 20°C
Το ανωτέρω απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής θα επαναποστάζεται σε αλκοολικό τίτλο ομοίως μικρότερο από 86% vol στους 20°C και συγχρόνως κατά την επαναπόσταξη δύναται να αρωματίζεται με μάραθο ή γλυκάνισο ή και αρωματικά φυτά της περιοχής
Το τσίπουρο με τη γεωγραφική ένδειξη «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης» λαμβάνεται αποκλειστικά με αραίωση του παραπάνω λαμβανομένου αποστάγματος.
Επίσης, το τσίπουρο που παράγεται πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 40% vol
Περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά ίση ή ανώτερη από 140 gr/ hl αλκοόλης 100 % vol
Μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1000 g/hl αλκοόλης 100% vol.
Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με την γεωγραφική ένδειξη «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης » υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία Βέροιας, σχετικό αίτημα συνοδευμένο από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στο εν λόγω αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφεται η παραπάνω γεωγραφική ένδειξη καθώς και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού.

Η Χημική Υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρήση της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης. Επίσης, προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και σε περίπτωση καταστρατήγησης των σχετικών όρων, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της ανωτέρω έγκρισης
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/Β/10-2-2011.


ΠΑΣΕΓΕΣ

Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη