Διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετανία: Τι αποφάσισε η ΕΕ

 

Διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετανία: Τι αποφάσισε η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετανία στην Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού με κτηνιατρικά φάρμακα, ιδίως στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την καίρια σημασία των κτηνιατρικών φαρμάκων για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τη δημόσια υγεία. Ακούει προσεκτικά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη -ιδίως από τη Βόρεια Ιρλανδία- στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμόσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει σχέδιο δράσης, με σαφή ορόσημα, το οποίο απαιτεί από τις αρχές να προσδιορίσουν επακριβώς τα κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία υπάρχει πρόβλημα και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν, οι ίδιες ή οι σχετικές επιχειρήσεις, για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Ιστορικό

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ σημαίνει ότι οι φαρμακευτικοί κανόνες της ΕΕ δεν εφαρμόζονται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βάσει του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στη Βόρεια Ιρλανδία. Το γεγονός αυτό δημιούργησε δυσκολίες σε πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ ή της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίες βασίζονταν στην προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων από άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου ή μέσω αυτών, εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας.

Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού με κτηνιατρικά φάρμακα και να δοθεί στις επιχειρήσεις επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 25 Ιανουαρίου 2021, ανακοίνωση που προέβλεπε ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο τέλος του 2021, ήταν σαφές ότι η κατάσταση εξακολουθούσε να αποτελεί πρόκληση για τους φορείς της αγοράς.

Ως εκ τούτου, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, δόθηκε νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη